Ta strona wykorzystuje ciasteczka.   Rozumiem.   Więcej informacji
polski (firma prawnicza)english (legal company)
o_firmieofertareferencjepublikacjekontakt

informujemy, że z dniem 20.01.2005r. zaczęły obowiązywać zmienione przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 787 kpc stanowi: ?Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika." sprowadza się to do następującej sytuacji. Załóżmy że dłużnik (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) zaciągnął zobowiązanie w miesiącu lutym 2005r. Po bezskutecznym upływie terminu zapłaty wskazanego w fakturze, kierujemy sprawę do windykacji polubownej, a następnie na drogę postępowania sądowego. Sąd na podstawie wniesionego pozwu, zasądza nakazem zapłaty czy też wyrokiem kwotę główną wraz z odsetkami i kosztami postępowania. Orzeczenie po uprawomocnieniu zostaje zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Sprawa zatem może zostać skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. W tym momencie pojawia się problem zgody współmałżonka na zaciągnięcie tegoż zobowiązania. Brak takiej zgody oznacza, iż nie będzie możliwym uzyskanie klauzuli wykonalności także przeciwko małżonkowi dłużnika, a co za tym idzie prowadzenie egzekucji z majątku wspólnego małżonków. W skład majątku wspólnego małżeństwa wchodzą nabyte w trakcie trwania małżeństwa m.in.: nieruchomości (mieszkania, domy, działki itp.), ruchomości (pojazdy, wyposażenie mieszkania itp.) a nawet w niektórych sytuacjach środki zgromadzone na rachunku bankowym małżonków. Jeśli posiadamy zgodę małżonka na zaciągnięcie zobowiązań, możemy uzyskać klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi oczywiście z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością ustawową, a co za tym idzie możemy wszcząć egzekucję ze wspólnego majątku małżeństwa. rozwiązaniem jest sytuacja, w której możemy prowadzić egzekucję również z majątku odrębnego każdego z małżonków. Wymaga to poręczenia przez jednego ze współmałżonków za zobowiązania drugiego. W praktyce sprowadza się to zazwyczaj do podpisania przez oboje małżonków weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej. sobie na podzielenie się z Państwem powyższymi sugestiami w związku z częstymi sytuacjami, w których wierzyciele takiej zgody nie posiadają. Jest to powszechne zjawisko, które zdecydowanie obniża skuteczność prowadzonych postępowań egzekucyjnych. sobie sprawę, iż zadaniem profesjonalnej firmy świadczącej obsługę prawną przedsiębiorców jest także informowanie o zmieniających się przepisach prawnych, które mogą mieć decydujący wpływ na sytuację finansową swoich Klientów, zwłaszcza na tak trudnym polskim rynku.

 
Consorcium (kancelaria prawna, Wrocław; windykacja, Wrocław)  *  ul. Wita Stwosza 15a