Ta strona wykorzystuje ciasteczka.   Rozumiem.   Więcej informacji
polski (firma prawnicza)english (legal company)
o_firmieofertareferencjepublikacjekontakt

ani prawo podatkowe, ani przepisy bilansowe nie wymagają, by na fakturze VAT był podpis nabywcy, jednak warto pamiętać o tym, że jeśli faktura ma być dowodem w przyszłym postępowaniu nakazowym przeciwko nieuczciwemu kontrahentowi, musi być przez dłużnika zaakceptowana. 1 maja 2004 r. obowiązek podpisywania faktur przez obie strony transakcji wynikał z przepisów o podatku od towarów i usług. W nowej ustawie o VAT takiego wymogu już nie ma. korzystną dla powoda procedurą postępowania cywilnego, w ramach której dochodzi się zaległych należności, jest postępowanie nakazowe (uregulowane w art. 484 [1] i następnych k.p.c.). Z postępowaniem tym wiążą się najniższe opłaty sądowe, a wyrok (tzw. nakaz zapłaty) uzyskiwany jest dosyć szybko. Aby jednak sprawa trafiła do tego postępowania, powód musi przedstawić wraz z pozwem przynajmniej jeden ze wskazanych w art. 485 k.p.c. dowodów. Są to: ? dokument urzędowy, ? zaakceptowany przez dłużnika rachunek, ? wezwanie dłużnika do zapłaty (koniecznie z potwierdzeniem odbioru) z dołączonym do niego pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, ? zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, zwrócone przez bank i niezapłacone z powodu braku środków na rachunku dłużnika, ? prawidłowo wypełniony weksel, czek, warrant lub rewers, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości, ? umowa z dowodem spełnienia swego świadczenia przez wierzyciela i dowodem doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli jest to tzw. umowa o stałej współpracy, którą przewiduje ustawa z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. sądowym podpisana przez nabywcę faktura była dotąd uznawana za dowód spełniający warunki art. 485 k.p.c. (?zaakceptowany przez dłużnika rachunek?). Wystarczała więc, by sąd mógł wszcząć postępowanie nakazowe. przepis nie zakazuje żądania podpisu od nabywcy i uzależnienia od tego np. zawarcia transakcji z danym kontrahentem. Opatrzona takim podpisem faktura wystarczy do ewentualnego dochodzenia późniejszych roszczeń przed sądem w postępowaniu nakazowym. wyjściem z sytuacji jest zawieranie z klientami tzw. umów o trwałej współpracy (lub jednorazowej pod konkretną usługę). Jak wskazuje orzecznictwo, umowa taka, wraz z fakturami VAT (których dostarczenie do nabywcy zostanie udokumentowane zwrotnym potwierdzeniem odbioru) i dowodem wykonania swej części zobowiązania przez wierzyciela są uznawane za wystarczającą podstawę do skierowania pozwu o zapłatę do postępowania nakazowego.

 
Consorcium (kancelaria prawna, Wrocław; windykacja, Wrocław)  *  ul. Wita Stwosza 15a