Ta strona wykorzystuje ciasteczka.   Rozumiem.   Więcej informacji
polski (firma prawnicza)english (legal company)
o_firmieofertareferencjepublikacjekontakt

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄKoniec starego roku i początek nowego ma istotne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy. Ale szczególne znaczenie może mieć dla wspólników spółki cywilnej. Po zamknięciu i podsumowaniu ubiegłego roku może się okazać, że będą oni zmuszeni zmienić formę prowadzonej przez siebie działalności. Ustawodawca ? kierując się bezpieczeństwem obrotu gospodarczego ? wprowadził obowiązek przekształcenia dla tych spółek cywilnych, których działalność prowadzona jest w dużym rozmiarze. obligatoryjne po nowelizacji KSHNowelizacja kodeksu spółek handlowych dokonana 2001 roku, której głównym celem było dostosowanie przepisów tego kodeksu do przepisów ustawy o rachunkowości, wprowadziła obligatoryjne przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną w przypadku spełnienia wymaganych przepisami warunków. trzeba przekształcaćZgodnie z art. 26 par. 4 kodeksu spółek handlowych, wspólnicy spółki cywilnej mają obowiązek przekształcenia swojej spółki w spółkę jawną, jeżeli przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch kolejnych lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą, zgodnie z przepisami o rachunkowości, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Według obecnego brzmienia art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, jest to równowartość w złotych polskich 800 000 euro. Kwota ta odnosi się wyłącznie do przychodów, a nie do zysków spółki. Należy więc brać pod uwagę przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych (nie będzie się brało natomiast pod uwagę przychodów ze sprzedaży środków trwałych).PAMIĘTAJ !Spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką prawa handlowego. Każdy wspólnik spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie razem ze spółką i pozostałymi wspólnikami. Odpowiedzialność wspólników jest jednak subsydiarna w stosunku do spółki, co oznacza, że egzekucja z majątku wspólnika może być prowadzona dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Nie stanowi to oczywiście przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko wspólnikowi, zanim dowiemy się o bezskuteczności egzekucji z majątku spółki.Przygotowania do przekształceniaJeżeli okaże się, że nasza spółka cywilna prowadzi działalność w dużym rozmiarze, to każdy wspólnik ma zarówno prawo, jak i obowiązek, zgłoszenia takiej spółki jako spółki jawnej do rejestru przedsiębiorców. Nie jest więc w tym zakresie wymagana zgoda wszystkich wspólników, jakby to miało miejsce w przypadku przekształcenia dobrowolnego. Zgłoszenia trzeba dokonać w terminie trzech miesięcy od zakończenia drugiego roku obrotowego, w którym przychody netto osiągnęły lub przekroczyły równowartość w złotych polskich 800 000 euro. Przeliczenia dokonuje się po średnim kursie ustalonym przez NBP na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.Biorąc pod uwagę fakt, że procedura obligatoryjnego przekształcenia nie jest szczególnie skomplikowana, wskazany przez ustawodawcę termin trzech miesięcy jest wystarczającym okresem na dokonanie wszelkich niezbędnych formalności. Pozwala na rzetelne przygotowanie wniosku o przekształcenie spółki na podstawie dokumentacji księgowej, która w powyższym terminie, również powinna ulec podsumowaniu za ubiegły rok obrotowy.Przed dokonaniem zgłoszenia należy wprowadzić do umowy spółki cywilnej zmiany dostosowujące jej treść do wymagań przewidzianych dla spółki jawnej. Zmiany mogą być dokonane w formie aneksu do umowy spółki cywilnej, co z całą pewnością będzie stanowiło spore ułatwienie dla wspólników. umowęWielkość zmian, jakich będziemy musieli dokonać w naszej umowie, uzależniona jest od dotychczasowego brzmienia umowy spółki cywilnej. W pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić, jakie elementy niezbędne powinna zawierać umowa spółki jawnej, a potem sukcesywnie rozpocząć dostosowywanie posiadanej przez nas umowy do tych wymagań. W każdym wypadku zmiany muszą uwzględniać wymagania określone w art. 25 k.s.h., gdyż ten przepis określa minimalną treść umowy spółki jawnej.Wskazane jest, aby umowa spółki regulowała więcej spraw niż te, które wynikają z art. 25 k.s.h. Można więc skorzystać z okazji i zadbać o dodatkowe zapisy, które mogą okazać się bardzo przydatne, gdy już zaczniemy prowadzić przedsiębiorstwo w nowej formie. Chodzi zwłaszcza o kwestię reprezentacji i prowadzenia spraw spółki, a także postanowienia na wypadek śmierci jednego ze wspólników. od firmyFirma jest oznaczeniem, pod którym prowadzona jest działalność. Spółka cywilna nie posiada w sensie prawnym firmy (nazwy), jej wspólnicy, będący przedsiębiorcami, działają pod swoimi imionami i nazwiskami. Zgodnie z art. 25 k.s.h. ten element (firma) powinien być bezwzględnie określony w umowie. Pamiętajmy jednak, że w przypadku spółek handlowych zastosowanie mają dość sztywne reguły dotyczące brzmienia i używania firmy.Dlatego, obierając firmę dla przekształcanej spółki, musimy mieć na względzie regulację art. 24 k.s.h. Stanowi ona, że firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie "spółka jawna". W obrocie dopuszczalne jest również używanie skrótu sp. j.Art. 25 kodeksu spółek handlowychUmowa spółki jawnej powinna zawierać:? firmę i siedzibę spółki,? określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,? przedmiot działalności spółki,? czas trwania spółki - jeśli jest oznaczony.Art. 554 kodeksu spółek handlowychW przypadku gdy zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej nazwy firmy, obok nowej z dodaniem wyrazu "dawniej" przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia. przekształcanej spółki są: Jan Kowalski, Adam Nowak oraz Paweł Wiśniewski. Firma spółki jawnej może więc przyjąć następujące brzmienie "Kowalski Nowak Wiśniewski spółka jawna" albo "Kowalski i Wspólnicy sp.j." lub też "Nowak spółka jawna". Firma może również zawierać dodatkowe elementy - które nie są obowiązkowe, a odnoszą się do prowadzonej działalności, np. "Kowalski i Wspólnicy - Usługi - spółka jawna".Oczywiście podane powyżej konfiguracje nie wyczerpują wszystkich możliwości, jeśli chodzi o firmę spółki jawnej.Co się dzieje z wkłademWkład do spółki jawnej zdefiniowany został w art. 48 par. 2 k.s.h. Zgodnie z tym przepisem, wkład wspólnika może polegać na obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki.To, że umowa spółki jawnej powinna określać wkłady wnoszone przez każdego wspólnika oraz ich wartość, nie oznacza, że wkłady do przekształcanej spółki powinny być ponownie wniesione.Artykuł 26 par. 5 k.s.h. przyjmuje zasadę sukcesji uniwersalnej spółki jawnej odnośnie majątku wspólnego wspólników przekształconej spółki. Ustawodawca pozostawił wyłącznej decyzji wspólników wysokość i przedmiot wnoszonych wkładów, wystarczy, aby wspólnicy spółki cywilnej, którzy nie wnieśli do niej wkładu, zobowiązali się w ramach dostosowania przekształconej spółki do wniesienia symbolicznych nawet wkładów. udziałów"Wspólnicy przekształcanej (w trybie art. 26 § 4 k.s.h.) spółki cywilnej powinni w aneksie "przekształceniowym" określić wyrażone ułamkowo udziały w majątku wspólnym, które wraz z wkładami wspólników wycenionymi według ich wartości początkowej ustalonej w pierwotnej umowie spółki cywilnej składać się będą na wkłady wspólników w spółce jawnej."Dobranowski R. (Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną w świetle znowelizowanego k.s.h.).Oznacza to, że jeżeli do spółki cywilnej wkład wniósł tylko jeden wspólnik, wówczas należy umowę spółki jawnej, czy w naszym przypadku aneks, uzupełnić o wkłady pozostałych wspólników. Jednakże nie należy zapominać, że "wspólnicy, którzy nie wnieśli wkładów do przekształcanej (w trybie art. 26 par. 4 k.s.h.) spółki cywilnej, lecz partycypowali w działalności spółki, podejmując inne działania na rzecz realizacji wspólnego celu, nie będą musieli zobowiązywać się do wniesienia nawet symbolicznych (minimalnych) wkładów, gdyż ich wkład do przekształconej spółki określić można na części majątku spółki nabytym w toku jej działania, stanowiącym przecież wspólny majątek wszystkich wspólników, zwłaszcza że po rejestracji przekształcenia cały majątek spółki cywilnej, niezależnie od źródła jego "pochodzenia", staje się majątkiem przekształconej spółki jawnej".MPrawn. 2004/19/886 - t. 4 spraw spółkiPrzekształcenie spółki to dobry moment, aby dokonać zmian w sposobie reprezentacji czy prowadzenia jej spraw. Zwłaszcza że zgłaszając spółkę jawną do rejestru musimy określić, którzy wspólnicy są uprawnieni do jej reprezentowania oraz jaki jest sposób reprezentacji.W spółce jawnej przyjęto zasadę, że każdy jej wspólnik ma prawo reprezentować spółkę w pełnym zakresie, co więcej, prawa tego nie można ograniczyć ze skutkiem dla osób trzecich. Jednakże wspólnicy mogą pozbawić któregoś wspólnika prawa do reprezentacji lub wprowadzić zasadę reprezentacji łącznej (czyli z innym wspólnikiem lub prokurentem).Należy również pamiętać o tym, że w spółce jawnej wyraźnie przewidziano możliwość powierzenia prowadzenia spraw spółki jednemu lub kilku wspólnikom, wyłączając tym samym prawo do prowadzenia spraw spółki pozostałych wspólników.Przyczyny rozwiązania spółkiW umowie można również wprowadzić uregulowania dotyczące przyczyn ewentualnego rozwiązania spółki. Zgodnie z art. 58. k.s.h. rozwiązanie spółki powodują:? przyczyny przewidziane w umowie spółki,? jednomyślna uchwała wszystkich wspólników,? ogłoszenie upadłości spółki,? śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości,? wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika,? prawomocne orzeczenie sądu.Przy czym spółkę uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony, gdy pomimo istnienia przyczyn rozwiązania, przewidzianych w umowie, prowadzi ona swoją działalność za zgodą wszystkich wspólników.Oczywiście regulowanie powyższej kwestii nie jest konieczne, ale warto zadbać, aby w aneksie znalazł się chociażby taki zapis: "Rozwiązania spółki nie powoduje śmierć któregoś ze wspólników. Na jego miejsce wchodzą spadkobiercy zmarłego."Jak dokonujemy zmianW przypadku obligatoryjnego przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną nie ma potrzeby aby wspólnicy spółki podejmowali uchwałę w przedmiocie przekształcenia spółki cywilnej w jawną, ani też zawarcia nowej umowy spółki jawnej.Wystarczające będzie jedynie naniesienie pewnych zmian na istniejącą już umowę spółki cywilnej (o czym była mowa powyżej). Zmiany dostosowujące umowę spółki powinny być dokonane w drodze stosownego aneksu. Teza taka wynika nie tylko z brzmienia art. 26 par. 6 k.s.h., ale także została wyrażona w uchwale Sądu Najwyższego z 12 marca 2003 (sygn. Akt CZP 96/2002). W powołanej uchwale wyraźnie stwierdzono, że do wniosku o rejestrację spółki jawnej w trybie art. 26 par. 4 k.s.h. należy dołączyć umowę spółki cywilnej ze zmianami, dostosowującymi jej treść do wymagań przewidzianych dla spółki jawnej.Oczywiście uzgadniając treść aneksu do umowy spółki cywilnej, wspólnicy powinni wyraźnie zaznaczyć, że celem aneksu jest przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną na podstawie art. 26 par. 4 k.s.h. Aneks może mieć np. formę uchwały wspólników.Poniżej prezentujemy przykładowy aneks "przekształcający" w formie uchwały wspólników oraz jednolity tekst umowy spółki (stanowiący załącznik do uchwały) po wprowadzonych aneksem zmianach:Wydaje się również, że dopuszczalne byłoby zawarcie nowej umowy (spółki jawnej), w której w preambule strony zamieściłyby wyraźny zapis, że spółka ta jest kontynuatorem działalności spółki cywilnej - wraz z powołaniem się na art. 26 par. 4 oraz par. 6 k.s.h. jako podstawy prawnej. w formie pisemnejAneks "przekształcający" musi być sporządzony w formie pisemnej. Jest to wymóg bezwzględny, wynikający z postanowień ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z art. 45 ust. 7 tej ustawy, przedsiębiorca, który zgłasza do rejestru okoliczność zawarcia umowy spółki jawnej, składa do akt rejestrowych odpis umowy spółki (w naszym przypadku aneksu), co przesądza o bezwzględnym wymogu formy pisemnej.Nie ma więc znaczenia w tym przypadku fakt, że dla spółki cywilnej ustawodawca zastrzegł wymóg formy pisemnej tylko dla celów dowodowych (art. 860 par. 2 kodeksu cywilnego), a zgodnie z art. 77 k.c. takiej formy wymaga również uzupełnienie lub zmiana umowy spółki.Zgłoszenie przekształceniaPrawem i obowiązkiem każdego wspólnika jest zgłoszenie spółki jawnej, powstałej w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, do rejestru przedsiębiorców. Zgłoszenie takie powinno zawierać:? firmę i siedzibę spółki,? przedmiot działalności,? nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń,? nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji.Wniosek o wpis składa się na urzędowym formularzu. Wniosek taki musi być wcześniej należycie opłacony.Formularze dostępne są w siedzibach oddziałów Centralnej Informacji KRS lub na stronie internetowej www.ms.gov.pl. Można również posłużyć się formularzami stanowiącymi wydruki komputerowe lub będącymi kserokopiami formularzy urzędowych. Formularzem używanym do zgłoszenia spółki jawnej do rejestru jest KRS -W1.Oprócz niego wypełniamy następujące załączniki:? KRS - WH - w którym znajdują się informacje dotyczące sposobu powstania podmiotu,? KRS - WB - gdzie wpisujemy dane wspólników,? KRS - WK - informacje na temat reprezentacji spółki,? KRS - WM - opisujący przedmiot działalności,? KRS - ZY - wpisujemy do niego numer REGON. zgłoszeniaDo wniosku o wpis należy ponadto dołączyć: umowę spółki cywilnej wraz ze zmieniającym ją aneksem oraz złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki, a także dowód opłacenia wpisu i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.Samo wypełnienie sądowych formularzy (patrz str. IV) nie jest specjalnie skomplikowane, dużo gorszą sprawą jest koszt, jaki musimy ponieść przy rejestracji - wynosi on 1000 zł (opłata sądowa za wpis). Kolejne 500 zł zapłacimy za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.Sąd rejestrowy przed dokonaniem wpisu bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa. Ponadto sąd ten bada, czy dane wskazane we wniosku o wpis do rejestru w zakresie danych identyfikujących są prawdziwe. W przypadku przekształcenia spółki cywilnej w jawną będzie się to sprowadzać do sprawdzenia prawdziwości numeru identyfikacyjnego REGON, który zachowa przekształcona spółka jawna (art. 23 ust. 2 w zw. z art. 35 KRS).Art. 23 k.s.h. Umowa spółki jawnej musi być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności. spółki jawnejPo pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Sąd rejestrowy dokonuje wpisu spółki jawnej do rejestru. Z tą chwilą, zgodnie z art. 26 par. 4 k.s.h., powstaje spółka jawna i od tego dnia należy posługiwać się nową firmą (nazwą). przekształceniaZ chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców spółka cywilna staje się spółką jawną, a wspólnicy spółki cywilnej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia (czyli z dniem wpisu nowej spółki do rejestru) wspólnikami spółki jawnej. Przekształconej spółce jawnej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników, co oznacza, że z chwilą przekształcenia wszystkie wierzytelności i długi, jak również prawa przysługujące dotychczas spółce cywilnej (a ściślej jej wspólnikom) stają się prawami i obowiązkami nowo powstałej spółki jawnej. Nie ma więc potrzeby sporządzania aneksów do umów gospodarczych.Nie trzeba się też martwić o różnego rodzaju zezwolenia, koncesje i ulgi, które zostały przyznane wspólnikom spółki cywilnej, gdyż, co do zasady, przechodzą one automatycznie na spółkę jawną, chyba ze ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Przekształcenie spółki nie wprowadza żadnych zmian w zakresie zasad odpowiedzialności obecnych wspólników za zobowiązania powstałe przed dniem przekształcenia, czyli np. w sytuacji, gdy wierzyciel występuje z roszczeniem o spełnienie zobowiązania, które powstało przed przekształceniem. Takie roszczenie będzie musiało być spełnione, ponieważ długi zaciągnięte przez wspólników spółki cywilnej przed przekształceniem (długi spółki cywilnej) są nadal wspólnymi długami wspólników, za które odpowiadają oni solidarnie bez ograniczeń czasowych. w zakresie rachunkowościNajwiększą zmianą dla spółki i jej wspólników jest z całą pewnością obowiązkowe przejście na prowadzenie pełnej rachunkowości spółki. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe otwiera się na dzień zmiany formy prawnej, w ciągu 15 dni od dnia tego zdarzenia, czyli w naszym przypadku od dnia wpisania spółki do rejestru.Przedsiębiorstwa prowadzące wcześniej uproszczoną rachunkowość zobowiązane są (na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o rachunkowości) do zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, opracowania i wprowadzenia do stosowania stosownych dokumentacji opisującej przyjętą przez spółkę politykę rachunkowości, przeprowadzenia inwentaryzacji ze spisem inwentarza, wyceny aktywów i pasywów, sporządzenia bilansu otwarcia.PAMIĘTAJ ! z opinią resortu finansów przekształcona spółka powinna i może zachować dotychczasowy numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer statystyczny (REGON).Skutki w zakresie prawa podatkowegoZ całą pewnością dla wspólników spółki cywilnej, którzy są zmuszeni do jej przekształcenia, ogromne znaczenie może mieć fakt sukcesji prawnopodatkowej istniejącej pomiędzy spółką przekształcaną a spółką powstała w wyniku przekształcenia.Dzięki temu, że przy przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną zostaje zachowany byt prawny dotychczasowej spółki, nie ma obowiązku dokonywania tych wszystkich czynności, które musielibyśmy zrobić likwidując spółkę i zakładając nową. Nie musimy przeprowadzać remanentu likwidacyjnego, czyli nie ma potrzeby ustalania i odprowadzania podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług.Artykuł 93a par. 2 Ordynacji podatkowej zakłada, że spółka przekształcona wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconego podmiotu. Powyższy zapis ma zastosowanie również do praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego, np. w sprawie odroczenia terminu płatności podatki bądź rozłożenia płatności na raty czy zwrotu nadpłaty. Jeżeli chodzi o podatek od towarów i usług, to spółka jawna powstała z przekształcenia spółki cywilnej ma m.in. prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupach dokonywanych przez spółkę cywilną, do rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym powstałej w spółce cywilnej oraz prawo do ulgi z tytułu instalacji kas rejestrujących. Jeżeli natomiast chodzi o podatek dochodowy, to podatnikami byli i nadal pozostają wspólnicy, a nie spółka. Będą oni opłacać podatek dochodowy od osób fizycznych, dlatego też nie ma problemu z sukcesją praw do ulg i odliczania strat z lat ubiegłych.Kontynuowane jest także dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.Niestety sukcesja dotyczy nie tylko praw, ale i obowiązków, i tak np. spółka jawna odpowiada za zaległości podatkowe spółki cywilnej w zakresie VAT.Istotne jest także to, że nowo powstała spółka nie musi składać ponownie zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT, konieczne jest jednak dokonanie aktualizacji tego zgłoszenia. Nie należy również występować o nowy NIP, gdyż - zgodnie z przepisami - raz nadany NIP przechodzi na następcę prawnego, m.in. w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową. urzędówPozostaje powiadomienie właściwych urzędów, takich jak: urzędy skarbowe (w tym celu należy złożyć aktualizacyjny formularz NIP-2 z załącznikami NIP-D oraz odpis z KRS), urząd statystyczny (numer REGON również pozostaje bez zmian, ale otrzymujemy aktualne zaświadczenie z nową firmą spółki), Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwową Inspekcję Pracy.Ponadto wspólnicy nie powinni zapomnieć o powiadomieniu pracowników, że spółka zmieniała formę prawną oraz związanych z tym skutkach prawnych.Jak więc widać w przypadku przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną nie ma jakiejś zasadniczej różnicy pomiędzy dotychczas funkcjonującą w obrocie spółką cywilna a nowo powstałą spółką jawną. Pomimo iż w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego spółka cywilna nigdy nie uzyskała podmiotowości prawnej, to jednak posiadała ją w praktyce obrotu gospodarczego. Dlatego też zmiany w zakresie ich praw i obowiązków będą niezbyt odczuwalne dla wspólników przekształconej spółki. PietrygaGazeta Prawna Nr 27/2006 z 2006-02-07 PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄUstawy- ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 Nr 94, poz. 1037 ze zm.)- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.)- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)- ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.)

 
Consorcium (kancelaria prawna, Wrocław; windykacja, Wrocław)  *  ul. Wita Stwosza 15a