Ta strona wykorzystuje ciasteczka.   Rozumiem.   Więcej informacji
polski (firma prawnicza)english (legal company)
o_firmieofertareferencjepublikacjekontakt

zabezpieczenie wierzytelności ma na celu zniwelowanie ryzyka gospodarczego oraz zapewnienie wierzycielowi spłaty swojej należności, w sytuacji gdy dłużnik nie wywiązuje się z zaciągniętego zobowiązania. Prawo polskie przewiduje dwa sposoby zabezpieczenia wierzytelności: osobiste i rzeczowe. Zabezpieczenia osobiste polegają na tym, że wierzyciel może dochodzić swojej wierzytelności nie tylko od dłużnika głównego ale także z całego majątku podmiotu, który takie zabezpieczenie na rzecz wierzyciela ustanowił. Zabezpieczenie rzeczowe natomiast pozwala wierzycielowi na zaspokojenie swojej wierzytelności z samego przedmiotu zabezpieczenia, niezależnie od tego czyją pozostaje on własnością. zabezpieczeń należą:1. poręczenie,2. weksel in blanco,3. poręczenie wekslowe,4. gwarancja bankowa,5. przelew wierzytelności,6. przystąpienie do długu. zabezpieczeń wierzytelności należą: zastaw rejestrowy,3. hipoteka,4. przewłaszczenie na zabezpieczenie,5. kaucja. wierzytelność może być zabezpieczona kilkoma rodzajami zabezpieczeń. W przypadku takim o kolejności i zakresie ich realizacji decyduje wierzyciel, jeżeli strony nie umówiły się inaczej.

 
Consorcium (kancelaria prawna, Wrocław; windykacja, Wrocław)  *  ul. Wita Stwosza 15a