Ta strona wykorzystuje ciasteczka.   Rozumiem.   Więcej informacji
polski (firma prawnicza)english (legal company)
o_firmieofertareferencjepublikacjekontakt

na etapie podejmowania współpracy z nowym kontrahentem, lub po stosownym upływie czasu, gdy wierzyciel przekonuje się, że współpraca z danym przedsiębiorcą może okazać się trwałą, warto pomyśleć o zawarciu umowy współpracy. Szczególnie tam, gdzie wierzyciel przekazuje dłużnikowi towar z odroczonym terminem płatności (tzw. kredyt kupiecki ? sprzedający przekazuje towar, a kupujący podpisuje fakturę VAT, na którym jako termin płatności jest wskazana późniejsza data, bądź oznaczenie w dniach lub tygodniach, po których kupujący ma fakturę opłacić). Warto też ująć w konkretne ramy prawne zasady podjętej współpracy, a także w należyty sposób zabezpieczyć swoje interesy na wypadek ociągania się dłużnika z zapłatą. zatem sprzedawca zażądać od kupującego jego towary złożenia podpisanego przez dłużnika weksla in blanco z deklaracją wekslową (zasady jego wypełniania obie strony mogą określić w umowie współpracy). Weksel taki sprzedawca będzie miał prawo wypełnić w wypadkach określonych w deklaracji (lub umowie) np. kiedy dłużnik nie zapłaci za daną partię towaru. Oznacza to, że dłużnik podpisuje weksel, bez określenia na nim sumy, który daje wierzycielowi. Dodatkowo podpisuje dokument, zwany deklaracją wekslową, w którym oświadcza, że wierzyciel będzie mógł w nim wpisać taką kwotę, jaką dłużnik będzie mu w danym momencie winien i wystąpić do sądu. Jako przykład można podać sytuację, w której sprzedający A daje towar kupującemu B co tydzień i zawsze z odroczonym terminem płatności, np. 14 dni od odebrania towaru. W takiej sytuacji sprzedający A ryzykuje, że kupujący B kilka razy weźmie towar i nie zapłaci. W związku z tym kupujący B podpisuje druk weksla, w którym nie wpisuje kwoty pieniężnej ? nie wiadomo bowiem za jaką część towaru nie zapłaci. Żeby jednak wierzyciel ? sprzedający A nie wpisał sobie na wekslu kwoty 10 razy wyższej niż dług, kupujący B wręcza także deklarację wekslową sprzedającemu A (albo podpisują obaj tzw. porozumienie wekslowe). W takiej deklaracji wekslowej kupujący B oświadcza, że sprzedający A będzie mógł wpisać na wekslu taka kwotę, z jaką będzie mu zalegał na datę wypełnienia weksla kupujący B. sytuacji dochodzenie roszczenia z weksla (kwoty na nim wpisanej) jest znacznie prostsze i szybsze niż wystąpienie z pozwem o zapłatę w trybie zwykłym. Wierzyciel też może taki weksel przenieść na osobę trzecią (przez tzw. indos) ? po prostu sprzedać go ? uzyskując środki finansowe. Jest to wszakże papier wartościowy, który osoba, która kupiła od nas weksel może sprzedać dalej. powyżej wypadku tj. stałej współpracy handlowej sprzedającego A i kupującego B, ten drugi może także dobrowolnie poddać się w akcie notarialnym egzekucji, który obejmie obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości określonej w akcie albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej. Jeżeli więc dłużnik prowadzi stałą współpracę z wierzycielem i nie jest z góry możliwe oznaczenie kwoty, z jaką może zalegać, ta forma dobrowolnego poddania się egzekucji może okazać się korzystna. Kupujący B oświadcza przed notariuszem, że dobrowolnie (bez postępowania sądowego) zapłaci sprzedającemu A dług do oznaczonej maksymalnie kwoty. dużych transakcji, gdzie spłata jest rozłożona na raty, bądź też, gdy jej termin jest odroczony - niezbędnym może okazać się zabezpieczenie rzeczowe wierzytelności, które ułatwi w przyszłości (w razie nie wywiązania się z zobowiązania) skuteczne odzyskanie długu. Chodzi to po prostu o zabezpieczenie długu jakąś rzeczą należącą na ogół do dłużnika. W grę wchodzić tu może hipoteka, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie, które w pewnych warunkach dają pierwszeństwo w zaspokojeniu przed innymi wierzycielami naszego dłużnika. Pierwszeństwo może okazać się najskuteczniejszą bronią w walce o należności z innymi wierzycielami, którzy nie będą posiadać zabezpieczenia rzeczowego swoich wierzytelności.

 
Consorcium (kancelaria prawna, Wrocław; windykacja, Wrocław)  *  ul. Wita Stwosza 15a